Arctic Peoples Alert: ANBI status

ANBI

Arctic Peoples Alert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Dit heeft een aantal financiŽle voordelen voor u als donateur. Boven een bepaalde drempel is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met een notariŽle akte is uw gift zelfs geheel aftrekbaar. Hoe het precies zit, leest u op de site van de belastingdienst. Hieronder staat informatie waar u recht op hebt als donateur aan een ANBI.

Naam

Onze naam is Stichting Arctic Peoples Alert. Wij zijn sinds 13 januari 1992 gevestigd in Den Haag als Stichting Innu Steungroep. In 2003 is de naam gewijzigd in Stichting Arctic Peoples Alert. Het blad dat wij uitgeven, draagt de naam Arctica.

Gegevens

Bestuurssamenstelling

Doelstelling en beleidsplan

De Arctic (Arctis) ligt op de top van de wereld. Het Noordpoolgebied omvat grote delen van ScandinaviŽ, Noord-Rusland, SiberiŽ, Alaska, Canada en Groenland. Op de landkaart vaak nu nog wit gekleurd, bedekt met sneeuw en ijs. Een gebied met een bijzondere natuur en een zeer gevoelig kwetsbaar milieu.
Peoples - Inheemse Arctische volken met eigen talen en culturen leven in het Arctische gebied, zoals de Inuit (Eskimo's), de Samen (Lappen), maar ook volken als de Aleuten, de Jakoeten en de Nenets (Samojeden). Deze volken leven niet alleen in drie verschillende continenten maar ook in acht verschillende staten met uiteenlopende politieke en democratische stelsels. Dit heeft grote invloed op het leven van deze inheemse Arctische volken.
Alert - Attentie! De situatie van de inheemse Arctische volken, het milieu en de natuur is alarmerend!
Versnelde klimaatverandering, chemische en nucleaire vervuiling, oliewinning... Daarom vraagt Arctic Peoples Alert de aandacht van u, de politiek, de overheid en de media. Hiervoor werken wij samen met de organisaties van de inheemse Arctische volken en nationale en internationale organisaties.
Kort gezegd: stichting Arctic Peoples Alert is de Nederlands niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie (ngo), die opkomt voor de belangen van inheemse Arctische volken in de acht landen rond de Noordpool.

Artikel 2 van de statuten van (toen nog) de Innu Steungroep formuleerde het doel in 1992 als volgt:
De stichting stelt zich ten doel:

 1. Het steunen van het in Noord-Amerika levende volk der Innu
 2. Het bewust maken van het Nederlandse volk van de leefsituatie van de Innu en de Nederlandse betrokkenheid daarin
 3. Een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de rechten in brede zin van de Innu, zoals het recht op leven, vrijheid, onschendbaarheid van de persoon, het recht op behoud van eigen cultuur en taal, alsmede het recht hierin verandering aan te brengen, het recht van integraal behoud van het grondgebied waarop het leven in deze cultuur zich afspeelt, alsmede het recht op teruggave van dit grondgebied als dit door derden wederrechtelijk in bezit is genomen, die rechten die met voorgenoemde in verband staan
 4. De voornoemde doelstellingen ook na te streven waar het andere inheemse volken in Noord-Amerika en het Noordpoolgebied betreft.

Na het stoppen van de laagvliegoefeningen boven het grondgebied van de Innu heeft de stichting haar werkterrein verbreed, zoals aangeduid in punt 4. Met de naamswijziging in 2003 is dit ook in de naam tot uitdrukking gebracht.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het (mede-)organiseren van media-campagnes in Nederland of elders
 2. Het geldelijk steunen van de Innu
 3. Het organiseren van uitwisselingen
 4. Het organiseren van projecten
 5. Alle overige wettelijke middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn

Vanaf 2013 beschikt de Stichting niet langer over een door de Gemeente Den Haag gesubsidieerde medewerker. Als gevolg daarvan zijn de activiteiten gereduceerd. De belangrijkste activiteiten zijn:

 1. Het uitbrengen van het blad Arctica. Het blad wordt in de regel eenmaal per jaar, doch zo mogelijk vaker uitgebracht in een oplage van 1000 exemplaren, 16 bladzijdes. Donateurs die zijn opgenomen in het donateursbestand krijgen het blad automatisch toegezonden. Geinteresseerden krijgen het op aanvraag gratis toegstuurd. Rond de jaarwisseling komt het blad uit in de vorm van een kalender.
 2. Het onderhouden van de website arctica.nl. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de blog, die de actualiteit op de voet volgt.
 3. Lobby bij de politiek ten gunste van de inheemse Arctische volken, wanneer de politieke actualiteit hierom vraagt.
 4. Kennisinstituut: kennis over de inheemse Arctische volken voor o.m. de Nederlandse de media.
 5. Kennisinstituut: kennis over Nederland voor de inheemse volken.
 6. Andere activiteiten die het bestuur wenselijk acht.
De Stichting werkt of werkte samen met:

Beloningsbeleid

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwillige bestuursleden en medewerkers en kent geen geldelijke beloningen toe.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten 2019-2020

Na de volledige pensionering van Govert de Groot op 3 okt 2019 blijft Arctic Peoples Alert vooral op de achtergrond aandacht vragen voor de situatie van Arctische inheemse volken.

De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft ook de Arctische inheemse volken zwaar getroffen. Zij wonen in hoofdzaak in kleine geÔsoleerde gemeenschappen, dat normaal voor de gezondheidszorg een uitdaging is, maar extreem in een pandemie situatie. De zorg van patiŽnt als wel het vaccinatieprogramma is afhankelijk van het land waar het Arctische inheemse volk woont. Zo werd bijvoorbeeld in Canada het leger, vooral de luchtmacht ingezet om apparatuur, vaccins en daarvoor nodige koelkasten naar de gemeenschappen te transporteren. Deze pandemie kwam op de al bestande problemen die Arctische inheemse volk al hebben, zoals de klimaatcrisis.

De klimaatverandering vindt er driemaal versneld plaats. Het smelten van de ijskappen en van permafrost veroorzaakt niet alleen nu al lokaal problemen, maar heeft ook grote gevolgen voor hier. Door het opperen van het absurde, onmogelijke plan van voormalig president van de Verenigde Staten van Amerika, Donald Trump, om Groenland te kopen, kwamen er ook bij Arctic Peoples Alert de nodige vragen, zoals van journalisten.

Arctic Peoples Alert volgt dagelijks, vooral op Facebook, het Arctisch nieuws.

De komende tijd ligt de aandacht vooral op het goed overleveren van het archief van de Innu Steungroep en Arctic Peoples Alert.

Activiteiten 2017-2018

In 2018 en in voorgaande jaren werkte Arctic Peoples Alert vooral op de achtergrond om aandacht te vragen voor de situatie van Arctische inheemse volken. Doordat we sinds 2013 geen vaste medewerker hebben en door ziekte is de hoeveelheid activiteiten helaas beperkt. Desondanks hebben we niet stilgezeten!

Arctic Peoples Alert werd vele malen benaderd door verschillende instellingen en personen voor informatie en advies over Arctische inheemse volken, en hoe in contact te komen met hun organisaties en vertegenwoordigers. Een greep hieruit.

Wij volgen de discussie over de verouderde terminologie voor inheemse volken op de voet. Zo is het Rijksmuseum bezig met het aanpassen van verouderde termen in de beschrijvingen van kunstwerken en historische objecten. Zij vervangen in hun registratiesysteem de term Eskimo door Inuit. Er zijn gesprekken gevoerd met het Nationaal Museum van Wereldculturen (Museum Volkenkunde) over de komende tentoonstelling met de werktitel ĎHealingí.

Arctic Peoples Alert heeft een ingezonden brief gestuurd n.a.v. een artikel in NRC van 17 augustus 2017 ĎNomaden interviewen bij min 25 gradení. Dit artikel ging over MyHeritage, die genetische informatie van Nenets en andere inheemse volken voor haar stambomen verzamelt. Deze brief leidde tot een nuttige discussie met de schrijver Sjoerd Wielenga.

Voor haar reis naar Groenland hebben wij Maaike J.A. van den Berg geÔnformeerd over de uraniummijnbouwplannen sinds 1980 in Zuid-Groenland. Wij hebben haar voorzien van contacten met instellingen, organisatie en personen. In oktober 2017 studeerde zij af met de Master thesis for Sociology of Development and Change, submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in International Development Studies at Wageningen University: When Will the Waiting End? A case study on experienced effects of the possibility of a mining project in South Greenland.

Simpel Media, die in opdracht van RTL een programmaserie gaat maken, hebben wij de suggestie aan de hand gedaan om met personen van inheemse Arctische volken in contact te komen.

Een Groenlandse vertaalster van een Groenlands kinderboek hebben we geÔnformeerd over de ervaringen en mogelijkheden hiervoor.

De Stichting heeft in voorgaande jaren de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Het blad Arctica is in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 jaarlijks uitgegeven, in de vorm van de kalender (de kalender 2018 en later is helaas niet verschenen).
 2. Op de website c.q. blog zijn berichten geplaatst over onder andere:de film Nova Zembla , de roman IJsbarbaar, de film To the Arctic, Drumceremonie,Klimaatverandering,Breda Foto,Women's Work,Poolnacht,Het verhaal van de totempaal,Greenpeace,Noorwegen, Alaska, Groenland, Rusland, Noordpool, Zuidpool, China, EU, Milieuwetten, ijs, EO-ZAP,Spionnen,SEES, Indianen, Inuit,oliewinning, Shell, BP, Total,Labyrint Publieksprijs,Chasing Ice,dolfijnen, walvissen, Winterdieren, rendieren,Mini Polar Symposium,Wildlife Photographer, de tentoonstelling Indianen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Imaka-lezing, de VN-klimaattop, de expositie Arctic Wildlife,De ijzerertsmijn op Baffin Island, RAIPON, de boeken Nomad en Solitude door Jeroen Toirkens, het bilaterale Nederland-Ruslandjaar 2013 en het project Niva to Nenets van Rosanne van Klaveren
 3. Politieke lobby rond het op non-actief stellen van RAIPON in Rusland
 4. Overige activiteiten.

FinanciŽle verantwoording

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2012.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2013.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2014.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2015.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2016.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2017.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2018.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2019.

Hier vindt u het financiŽle verslag over 2020.